Logowanie na stronie

Fabryka drzwi «Меranti - plus»

Fabryka produkuje drzwi wewn?trzne od 1995 roku. Dzia? techniczny fabryki «Меranti - plus» projektuje du?? ilo?c nowych modeli drzwi z r??norodnych gatunk?w drewna z r??nymi elementami dekoracyjnymi ze szk?a. Produkcja fabryki drzwi «Меranti - plus» sprawi, ?e Pa?stwa ?ycie stanie si? wygodne, a otoczenie estetyczne. Drzwi fabryki "Meranti-plus"- to wyj?tkowe po??czenie tradycyjnej jako?ci i nowoczesnych technologii. Na wiosn? 2009 roku, fabryka znacznie rozszerzy?a asortyment swoich produkt?w poprzez uruchomienie nowej kolekcji « Art-classic». Wyb?r oklein tak?e zosta? powi?kszony- dodano nowe gatunki egzotyczne. Wszystko najlepsze, co dosz?o do nas z minionych wiek?w, zosta?o uzupe?nione o nowoczesne modne elementy, podkre?laj?ce aktualno?? klasycznego stylu tak?e w dniu dzisiejszym. Efekt « starego » drewna, krysztaly "Swarovski", artystycznie wyci?ty ornament- tak wygl?daj? nasze drzwi. W naszej nowej produkcji maksymalnie wykorzystujemy cenne egzotyczne gatunki drewna i nowe dekoracje ze szkla, co sprawia, ?e nasze drzwi s? w pewnym sensie wyj?tkowe. Tajemnica wysokiej jako?ci naszych drzwi wewn?trznych – to zastosowanie nowoczesnej zautomatyzowanej technologii produkcyjnej przy zatrudnieniu wysoko wykwalifikowanych specjalist?w. Produkcj? naszych drzwi nadzoruje kamera wideo 24 godziny na dob?. Produkcja drzwi wewnetrznych przeprowadzana jest na najnowocze?niejszym sprz?cie ?wiatowych w?oskich i niemieckich marek. Do produkcji drzwi u?ywamy wysokiej jako?ci w?oskie barwniki, lakiery i akcesoriaй kontrola jako?ci drewna zapewnia niezawodno?? konstrukcji. Drzwi wewn?trzne firmy «Меranti - plus» s? sprzedawane w ponad 100 salonach po ca?ej Ukrainie. Nasze drzwi mozna zobaczy? i zam?wi? w 15 sklepach w Kijowie, w 10- w Doniecku, mamy 7 salon?w w Charkowie, 5 – w Dniepropietrowsku, 7 – w Odesie i w innych du?ych i ma?ych miestach Ukrainy. Drzwi wewnetrzne «Меranti - plus» s? zainstalowane w biurach, hotelach, klubach sportowych, salonach pi?kno?ci i w innych miejscach Doniecku. Nasze drzwi wykorzystywane s? w bankach, ambasadach, konsu?atach, w bussines-centrum i w innych budynkach mieszkalnych i biurowych w Kojowie. W sumie na Ukrainie ma miejsce ponad 40 du?ych projekt?w kt?re zosta?y urz?dzone drzwiamu firmy «Меranti - plus».